tzertificatzione-kosher-pro-s’ogiu-de-s’azienda-pelau-de-giulia-mura-|-vistanet

Tzertificatzione KOSHER pro s’ògiu de s’azienda Pelau de Giulia Mura | Vistanet

Tzertificatzione KOSHER pro s’ògiu de s’azienda Pelau de Giulia Mura

Sa tzertificatzione kosher est un’ùtile trastu de marketing pro sas aziendas chi aspirant de bèndere sos produtos pròpios a sa grandu distributzione.

Giulia Mura est una pitzoca sua gestit su molinu de famìlia. Dae pagu s’azienda Pelau at otentu sa   tzertificatzione kosher de produtos alimentares. Unu satisfatzione manna pro issa e pro sa sienda sua.

Ma it’est sa tzertificatzione Kosher? Sa paràula Kosher in ebràicu bolet nàrrere “cunforme a sa lege” o “dèchidu”, e inditat chi un’alimentu est istadu prodùidu rispetende  sas règulas dietèticas inditadas dae sa Bìbbia. Sos màndigos kosher in sos Istados Unidos tenent mercadu mannu, formadu belle totu dae ebreos osservantes, ma  benint consumados fintzas dae musulmanos, indù,  vegetarianos e persones cun allergias alimentares.

Sa tzertificatzione garantit chi totu sos ingredientes presentes in un’alimentu respetant cussos inditos e prescritziones alimentates. Pro s’ògiu, imbetzes garantit chi sas màchinas impreadas pro sa produtzione de produtos non kosher podent èssere impreadas pro sos produtos kosher petzi a pustis de èssere istadas sugetas samunadas cun abba cagente.

Sa tzertificatzione kosher est un’ùtile trastu de marketing pro sas aziendas chi aspirant de bèndere sos produtos pròpios a sa grandu distributzione. Difatis un’arta pertzentuale de sas cadenas de supermercados in sos Istados Unidos recheret chi sos fornidores tèngiant sa tzertificatzione kosher ca custu podent cugugiare totu su mercadu de sos consumadores.

Pro Giulia Mura de s’azienda Pelau, chi collòborat fintzas cun medas universidades, si tratat de unu reconnoschimentu importante pro ite aberit sas gennas a mercados noos e podet èssere fintzas una cosa chi podet atzocare turistas e bisitadores de àteras culturas e de àteros logos. Bastat a pendare chi in sos Istados Unidos ebbia bi sunt unos 500.000 consumadores de religione ebràica chi papant petzi alimentares kosher. Unpàteru millione de consumadores ebreos acuistat custos produtos in ocasiones particulares. Posca bi sunt sete milliones de vegetarianos, duos milliones e unu millione de indù chi sighint dietas particulares e consumant medas produtos tzertificados kosher.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

S’istòria de Enkaz, su gatu bogadu biu dae sas ruinas de su terremotu in Turchia

Su gatu agatadu suta sos muros rutos de una domo non si cheret istagiare dae su sarvadore suo

Enkaz cheret abarrare semper paris a su sarvadore suo. S’animale est istadu bogadu biu dae suta sas ruinas de una domo ruta a càusa de su terremotu in Turchia. Immoe non si cheret separare de chie nche l’at tiradu a foras dae cuddu inferru de carchina e de chimentu. Finas dae cuddas primas imàgines e fotografias chi sunt istadas ispartzinadas in sa retza, si biet custu gatu sùgiu, prenu de prùere e assustadu, istrintu tra sos bratzos de su sarvadore suo, istimendelu comente chi lu connoscheret de semper.

Fintzas Ali Cakas, custu est su nùmende de chie l’at sarvadu, s’est afetzionadu a issu. Ali est unu tziclista chi faghet parte de sa natzionale turca, chi comente a medas àteros est andadu a agiuare sos sucursos chi sunt acudidos a pustis de su disacatu mannu chi at corpidu sa natzione sua. Pròpiu iscavende tra sos cògios de sos palàtzios rutos, in un’istampu in mesu a su chimentu, at agatadu custu matzitu. Deretu a postu una fotografia in sos canales sotziales, narende chi si nde at a ocupare issu finas a cando no ant a èssere agatados sos meres. Su gatu est istadu agatadu in un’operatzione de sucursu a Nurdağı, unu distretu de sa provìntzia de Gaziantep. Ali l’at notadu in mesu a sos muros rutos de una domo. Su terremotu si fiat averguadu  129 oras a in antis, ma su matzitu,  istracu e fertu nche dd’at fata.

S’iscuadra de chirca e sucursu de su tziclista at sarvadu medas àteros animales, ma Enkaz est seguramente su chi est abarradu de prus in su coro de totus pro more de s’istima e sa reconnoschèntzia chi at mustradu in deretura a su chi nche l’at bogadu dae cussu fossu.  Custu raportu gasi ispetziale at fatu a manera chi su gatu immoe siat divènnida famada in sa retza, e in medas sigant su contu instagram de su sarvadores suo.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *