mortu-costanzo,-giornalista-e-presentatore-televisivu.-forte-s'acapiu-suo-cun-sa-sardigna-|-vistanet

Mortu Costanzo, giornalista e presentatore televisivu. Forte s'acapiu suo cun sa Sardigna | Vistanet

Mortu Costanzo, giornalista e presentatore televisivu. Forte s’acapiu suo cun sa Sardigna

Est mortu Maurizio Costanzo. Su giornalista, presentatore televisivu autore, iscenegiadore e meda àteru nos at lassadu a 84 annos. Est bènnidu a mancare chenàbura in Roma, a pustis de una chida chi fiat  ricòveradu pro un’interventu. Sa càmera mortuària at

Est mortu Maurizio Costanzo. Su giornalista, presentatore televisivu autore, iscenegiadore e meda àteru nos at lassadu a 84 annos. Est bènnidu a mancare chenàbura in Roma, a pustis de una chida chi fiat  ricòveradu pro un’interventu. Sa càmera mortuària at a èssere ammaniada sàbadu dae sas 10.30 a sas 18 in Campidògliu . Imbetzes, sos interros ant a èssere fatos lunis 27 de freàrgiu a ora de sas 15 de merie.

Maurizio Costanzo fiat connotu mescamente pro s’ispetàculu chi aiat su nòmene suo etotu, su Maurizio Costanzo show, chi cun sas 4.480 puntadas est andadu a in antis pro 41 annos, marchende pro semper s’istòria de sa televisione italiana. L’aiant serradu in su 2009, ma aiat torradu a cumentzare in su 2015.

Est famadu fintzas pro sa publitzidade  fata pro sa Dino Erre Collofit, sa camisa cun so mustatzos e peri pro s’ischieramentu suo contra sa màfia a costadu de Giovanni Falcone, cosa chi li fiat costadu un’atentadu cun una bomba chi però pro bona fortuna sua  non l’aiat fatu dannu pro ite sa die aiat impreadu un’àtera màchina.

At a èssere ammentadu peri pro su tesseramentu suo in sa PS, cun sa  tèssera nùmeru 1819 de sa P2, cosa chi l’aiat causadu calicunu problema. Calicunu annu a pustis, cummentende custu fatu aiat naradu de àere fatu una tontesa manna.

Est istadu giornalista, ma fintzas autore radiofònicu, televisivu, de cantzones famadas, una pro totus cussa iscrita pro Mina, Se telefonando.

Maurizio Costanzo fiat acapiadu meda a sa Sardigna.  In su 1976 s’esòrdiu cun su primu talk  suo“Bontà loro” fiat istadu sighidu dae àteros programmas fatos pro s’emitente regionale Videolina gràtzias a s’amighèntzia sua cun s’imprendidore Nicola Grauso. Ogna domìniga calada a Casteddu pro registrare s’ispetàculu. A Is Molas, at fatu sa primu vacàntzia cun sa mugere Maria De Filippi. Cando allegaiat de unu sutzessore suo naraiat chi unu chi podiat èssere cunsideradu erederi suo fiat Giovanni Floris, su giornalista de La 7.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Santuidu ddoe est unu bidditzolu mineràriu abbandonadu, andamus a ddu connòschere

In sa domo acanta teniat sa sede sua s’ufìtziu amministrativu si podent galu bìdere afriscos fatos de un’artista austrìacu in 1916 cando, durante sa Prima Gherra Mundiale, inoghe fiat bènnidu acasagiadu unu contingente de presoneris chi beniant dae s’Àustria.

In Santuidu s’agatat unu bidditzolu abbandonadu. S’agatat in  Monte Narba, subra de unu montigru chi dòminat una mina chi fiat aberta finas a sa prima metade su 900, formada dae gallerias chi lompiant  a 500 metros de profundidade, cun prus de noighentos minadores chi ddoe traballaiant. Dda iscoberimus gràtzias a unu bellu artìculu publicadu in su giassu de sardegnabbandonata.

Su logu giat connotu de meda, in s’800 est devènnidu una de sas prus importantes minas de prumu e prata de Itàlia. Sa bidda est istada fata in su 1864, cando sa mina fiat istada donada in cuntzessione a sa Sotziedade Lanusè. In intro bi fiat totu chi serbiat pro fàghere funtzionare una bidda. Duncas b’aiat su telèfonu, s’energia elètrica, sas domos pro sos impreados e sos dirigentes, un’ispidale, una butega de maistru de linna e s’ofitzina mecànica. Sa domo prus importante est unu palàtziu mutidu Villa Signora, cun tres pesadas de artia, acanta istaiat su diretore.

In sa domo acanta teniat sa sede sua s’ufìtziu amministrativu si podent galu bìdere afriscos fatos de un’artista austrìacu in 1916 cando, durante sa Prima Gherra Mundiale, inoghe fiat bènnidu acasagiadu unu contingente de presoneris chi beniant dae s’Àustria.

A s’agabbu des’800, cun s’esaurimentu de sos filones de prata e pro more de sa cuncurrèntzia de sos àteros giatzimentos de Europa, sa mina de Monte Narba aiat cumentzadu a andare male, colende da una  sotziedade a s’àtera. Cando in su 1935 fiat sa cuntzessione fiat istada leada, su situ fiat istadu serradu. Ma su logu aiat sighidu a èssere abitadu pro more ca fiat istada  aberta un’azienda agrìcula chi at poderadu ativos unos cantos edifìtzios.

Immoe sa bidda est totu abbandonada, però podet èssere cunsideradu comente unu museu a s’àrea aberta chi sipodet fintza abisitare. Pro ddoe lòmpere est fàtzile fàtzile. S’agatat a pagos chilòmetros dae Santuidu, in su Sàrrabus. Tocat a essire de sa bidda e andare conca a  Murera, furriare a manu dereta deretu a pustis de su ponte . A pustis de unos cantos chilòmetros est a girare a manu manca e imbucare in unu camineddu chi leat a su bidditzolu. Pro mègius seguresa si cunsìgiat de no intrare in sas domos e in sos edifìtzios pro more chi medas sunt calendende e sunt perigulosos, mescamente a pustis chi at pròidu, ca si podent verificare franadas.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *