disafiu-intre-tzina-e-istados-unidos,-gara-contra-su-tempus-pro-s'introdutzione-de-s'intelligentzia-artifitziale-in-is-motores-de-chirca

Disafiu intre Tzina e Istados Unidos, gara contra su tempus pro s'introdutzione de s'intelligèntzia artifitziale in is motores de chirca

Disafiu intre Tzina e Istados Unidos, gara contra su tempus pro s’introdutzione de s’intelligèntzia artifitziale in is motores de chirca

Is duas potèntzias mundiales sunt investende meda dinari in custa tecnologia noa.

Tzina e Istados Unidos sunt gherrende a chie arribat prima pro s’introdutzione de s’intelligèntzia artifitziale subra de is motores de chirca.

Pechinu diat pòdere acudire prima de  Washington pro s’introdutzione de unu programma de abbistesa artifitziale sìmile a ChatGpt subra de su motore de chirca Baidu, una casta de Google tzinesu.

S’essida diat dèpere èssere in martzu. Una befa pro is americanos, sende chi  de su programma americanu si nde faeddat dae meda tempus.

Comente iscriet sa testada Bloomberg, Baidu diat àere ispatzadu milliardos de dòllaros in sa chirca subra s’intelligèntzia artifitziale. Su sistema suo, mutidu Èrnias, diat èssere unu modellu de aprendimentu automàticu isperimentadu dae medas annos e at a èssere sa base de custu sistema.

Pro su chi pertocat ChatGpt, si tratat de unu trastu de intelligèntzia artifitziale de OpenAI, chi at abbivadu su mundu de Internet a cumentzare dae s’essida pùblica sua acontèssida in s’agabbu de onniasantu e diat àere ammuntonadu prus de unu millione de impitadores in pagas dies.

Comente si podet immaginare non sunt mancadas is discussiones subra su  ruolu de s’intelligèntzia artifitziale in is iscolas, in is ufìtzios e in sa vida de ogna die.

Custa innovatzione est importante meda, sende chi Microsoft, de seguru non s’ùrtimu arribadu, est investende milliardos meda in custu programma.

Google etotu diat èssere creende unu rivale de ChatGpt chi si mutit Sparrow e chi diat pòdere èssere presentadu giai custu beranu chi benit.

ChatGpt est iscasiddende interessu in totu su mundu, cun impitadores chi sunt cumpartzende is ischermadas de cunversatzione de sa prataforma.

Amus a bìdere comente  at a andare a finire custu disafiu tecnològicu istadunidensu-americanu, ma semus seguros chi chie si siat at a resèssere a dda bìnchere at a tènnere unu profetu mannu in su tempus benidore.

De seguru est una de is innovatziones destinadas a cambiare su mundu, ma ite at a dèpere fàghere s’òmine dae in antis s’introdutzione contina de s’intelligèntzia artifitziale in sa vida sua?

Su consìgiu nostru est de abarrare agiornados e a su passu cun is tempos, ma impreende totu cun sabiduria, donende cura massimamente a is prus giòvanos.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Casteddu contra su Modena tenet pagu de seberare: depet torrare a bìnchere foras de domu

Claudio Ranieri at naradu at a serbire sa vitòria in trasferta puru, pro pòdere gherrare a sa promóvida in Sèrie A.

Oe su Casteddu in sa gara contra su Modena depet bìnchere a ogna còstitu, pro ite est de importu mannu fàghere tres puntos foras de domu puru.

Is ruju-blu sunt sena vitòria in trasferta de su mese de cabudanni, cando is sardos fiant renèssidos a bìnchere contra su Benevento pro 2-0. Galu in cussa partida, s’ex allenadore Liverani fiat in banchitta de is casteddajos.

Duncas is òmines de Ranieri, a pustis de sa partida bìnchida contra sa Spal in s’Unipol Domus, ant a dèpere bogare totu sa balentia issoro contra s’iscuadra grogu-blu.

No at a èssere comente andare a funtana in s’istàdiu Alberto Braglia, mancari s’iscuadra èmiliana non siat tra is primas in classifica e a palas de is sardos.

Su Modena est ghiadu dae s’ex allenadore ruju-blù Tesser, òmine e tècnicu pràtigu de sa Sèrie B, chi in Sardigna est abarradu su tempus de una partida in su massimu campionadu italianu, in s’istajone 2005-2006.

In prus, is ruju-blu ant afrontare  is grogus-blu sena s’atacante Pavoletti e is àteros infortunados Goldaniga e Di Pardo. S’ùrtimu chi s’est frimadu est istadu Nandez, s’uruguayanu s’est furriadu su genugu e at a dèpere recuperate intra tres chidas.

A su postu de su tzentrucampista sardu, at a giogare su natzionali isvitzeru Rog , imbetze a in antis Luvumbu in copia cun Lapadula. Però in medas sunt cumbintos chi at a pòdere giogare s’atacante nou, Prelec, pro suprire sa mancàntzia de Pavoletti. Su gióvanu slovenu est lòmpidu pro afortiare su Casteddu e fiat tesseradu cun su WSG Tirol.

Nudda dae fàghere pro su tzentrucampista Nainggolan, chi at a torrare a giogare in Itàlia un’àtera borta, non cun is sardos, ma cun sa Spal ghiada dae s’ex cumpanzu de sa Roma De Rossi.

Seguramente s’isperàntzia pro is ruju-blu at a èssere chi sa defensa no at a pigare goal e is atacantes siant de muta bona pro fàghere carchi gol.

Isperamus bene.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *