bill-gates-at-acuistadu-su-3,8%-de-heineken-holding,-sa-chi-tenet-sa-birra-ichnusa

Bill Gates at acuistadu su 3,8% de Heineken Holding, sa chi tenet sa birra Ichnusa

Est mortu Maurizio Costanzo. Su giornalista, presentatore televisivu autore, iscenegiadore e meda àteru nos at lassadu a 84 annos. Est bènnidu a mancare chenàbura in Roma, a pustis de una chida chi fiat  ricòveradu pro un’interventu. Sa càmera mortuària at a èssere ammaniada sàbadu dae sas 10.30 a sas 18 in Campidògliu . Imbetzes, sos interros ant a èssere fatos lunis 27 de freàrgiu a ora de sas 15 de merie.

Maurizio Costanzo fiat connotu mescamente pro s’ispetàculu chi aiat su nòmene suo etotu, su Maurizio Costanzo show, chi cun sas 4.480 puntadas est andadu a in antis pro 41 annos, marchende pro semper s’istòria de sa televisione italiana. L’aiant serradu in su 2009, ma aiat torradu a cumentzare in su 2015.

Est famadu fintzas pro sa publitzidade  fata pro sa Dino Erre Collofit, sa camisa cun so mustatzos e peri pro s’ischieramentu suo contra sa màfia a costadu de Giovanni Falcone, cosa chi li fiat costadu un’atentadu cun una bomba chi però pro bona fortuna sua  non l’aiat fatu dannu pro ite sa die aiat impreadu un’àtera màchina.

At a èssere ammentadu peri pro su tesseramentu suo in sa PS, cun sa  tèssera nùmeru 1819 de sa P2, cosa chi l’aiat causadu calicunu problema. Calicunu annu a pustis, cummentende custu fatu aiat naradu de àere fatu una tontesa manna.

Est istadu giornalista, ma fintzas autore radiofònicu, televisivu, de cantzones famadas, una pro totus cussa iscrita pro Mina, Se telefonando.

Maurizio Costanzo fiat acapiadu meda a sa Sardigna.  In su 1976 s’esòrdiu cun su primu talk  suo“Bontà loro” fiat istadu sighidu dae àteros programmas fatos pro s’emitente regionale Videolina gràtzias a s’amighèntzia sua cun s’imprendidore Nicola Grauso. Ogna domìniga calada a Casteddu pro registrare s’ispetàculu. A Is Molas, at fatu sa primu vacàntzia cun sa mugere Maria De Filippi. Cando allegaiat de unu sutzessore suo naraiat chi unu chi podiat èssere cunsideradu erederi suo fiat Giovanni Floris, su giornalista de La 7.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *