unu-pipiu-est-naschidu-in-machina-prima-de-arribbare-a-s'ispidale.-dd'ant-postu-anas

Unu pipiu est nàschidu in màchina prima de arribbare a s'ispidale. Dd'ant postu Anas

Notesta calicunu at achichiadu fogu a sa màchina de su primu tzitadinu de sa bidda de su Gotzèanu.

Sa màchina de su sìndigu, un’Audi A4, parchegiada suta de domo sua,est istada distrùida dae unu fogu dolosu.

S’isciòpidu de unu pneumàticu nd’at ischidadu totu su bighinadu. Cando su sìndigu sìndigu si nd’est acatadu su chi fiat capitende oramai fiat tropu tardu.

Solinas, meda tristu custu gestu, at naradu ca non cumprendet su motivu de custa atzione e de non tènnere inimigos, sende chi at semper traballu pompiende s’interessu de sa comunidade sua. At fintzas naradu chi custu fatu non l’at a firmare.

In deretura a su sìndigu est lòmpida sa solidariedade dae is collegas suos e dae is autoridades, a cumentzare dae su presidente de s’Anci, Emiliano Deiana. Deiana at iscritu faeddos de consolu a Solinas ma at fintzas cundennadu cun fortza su chi est capitadu, sutaliniende chi una manu criminale at postu fogu sa vetura. Àteras testimonias de bighinàntzia sunt arribbadas dae is matessi cuntzitadinos e dae medas sìndigos sardos.

Su presidente de sa Regione Sardigna, Christian Solinas, at espressadu a su sìndigu de Bono sa màssima solidariedade e bighinàntzia, sua e de totu sa Giunta, pro s’atentadu, definende•lu unu gestu ancora prus vile ca est istadu cummìtidu contra chie ogni die est impinnadu a traballare cun impinnu pro su benèssere de sa comunidade sua.

Su guvernadore at postu a notu comente contra custas persones tocat a èssere unidos e serbit sa cundenna firma dae banda de is istitutziones e de totu is sardos chi depent dare totu s’agiudu chi serbit a is fortzas de s’òrdine chi garantint sa seguridade in su territòriu. Solinas at auguradu chi is responsàbiles de su gestu siant agatados cantu prima.

De seguru, in unu perìodu istòricu chi is sìndigos sunt in sa primu lìnia, s’ennèsimu episòdiu de custa genia est de grave meda e depet donare pensamentu a totu is òrganos de guvernu regionales.

Fintzas pro more ca sa Sardigna, segundu is datos, est tra is regiones acanta acontessent fenòmenos che a su de eris a note e medas comunos cada annu arriscant de abarrare sena sa ghia de sìndigos e amministradores e de èssere cummissariados.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *