su-gazetinu,-chenabura-10-de-martzu-de-su-2023-–-linkoristano

Su Gazetinu, chenàbura 10 de martzu de su 2023 – LinkOristano

Su Gazetinu, chenàbura 10 de martzu de su 2023

Ancoras situatziones de emergèntzia pro su chi pertocat sa sanidade in provìntzia de Aristanis, in ue pro totu s’annu sunt serradas is prenotatziones pro pòdere fàghere una colonscopia. Custu est su chi ant naradu a un’utente chi at proadu a prenotare sa bìsita cun su tzentralinu de su Cup.

Paret chi non ddoe siat possibilidade peruna nemmancu in is àteras provìntzias nen cun su Cup Web, denùntziat s’utente, chi immoe domandat una solutzione urgente a s’assessore regionale de sa Sanidade, Carlo Doria.

E su rapresentante de sa Giunta ghiada dae Solinas chida chi benit at a pigare parte a duos addòbios chi s’ant a fàghere in su territòriu provintziale. Su sìndigu de Aristanis Massimiliano Sanna at annuntziadu sa presèntzia de s’assessore in sa riunione de su Consìgiu comunale de giòbia chi benit, a is 11.00.

Lunis, imbetzes, at a èssere in Samugheo, pro un’addòbiu chi ant a fàghere in su Murats a ora de is 10.00. In sa bidda de Mandrolisai ddoe at un’emergèntzia pro more de sa mancàntzia de su mèigu de base pro 1.500 tzitadinos. Unu comitadu nàschidu dae sese at programmadu pro chenàbura 17 una manifestatzione manna, cun 160 tratores e mezos cummertziales e unas milli persones. Su corteu at a mòvere dae Samugheo a is 8.30 e at a arribare in dae in antis de is ufìtzios de sa Asl de Aristanis, in bia de Carducci.

Su corteu pro domandare su respetu de su diritu a sa salude at a passare peri Àllai, Fordongianus, Biddanoa Truschedu, Ollasta e Simaghis, in ue totu is chi ant a bòlere s’ant a pòdere aunire a sa màrtzia.

A sa manifestatzione ddoe at a pigare parte fintzas sa Uil pensionados. Su segretàriu de sa setzione aristanesa de su sindacadu Vincenzo Santangelo at invitadu a totu is iscritos a ddoe pigare parte in medas.

S’addòbiu est a ora de is 9.30 in Tzitade Giardinu, acanta de su palàtziu de sa Provìntzia de Aristanis, pro s’ùrtimu tretu de caminada a pee.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *