toscana,-24-brunzos-romanos-agatados-suta-su-ludu-in-san-casciano-dei-bagni:-un'iscoberta-chi-ant-a-cambiare-s’istoria-|-vistanet

Toscana, 24 brunzos romanos agatados suta su ludu in San Casciano dei Bagni: un'iscoberta chi ant a cambiare s’istòria | Vistanet

Toscana, 24 brunzos romanos agatados suta su ludu in San Casciano dei Bagni: un’iscoberta chi ant a cambiare s’istòria

San Casciano – La testa di un bimbo. Foto Jacopo Tabolli ANSA

Tudadu pro 2300 annos suta su ludu e  s’abba cagente de sas bartzas sacras, est essidu a pìgiu in custas dies in Toscana unu depòsitu votivu de 24 istàtuas chi at a fàghere torrare a iscrìere s’istòria.

Tudadu pro 2300 annos suta su ludu e  s’abba cagente de sas bartzas sacras, est essidu a pìgiu in custas dies in Toscana unu depòsitu votivu de 24 istàtuas chi at a fàghere torrare a iscrìere s’istòria.

Intre sas 24 istàtuas in brunzu de fatura rafinada meda, b’at un’efebo cordadu subra de su fundu de sa  bartza manna de època romana, Igea, sa dea de sa salude chi fiat istada fìgia o mugere de Asclepio, una colovra allorogada subra de su bratzu. Pagu prus addae, galu afundadu dae s’abba, si podet iscerare Apollo e posca àteras divinidade, matronas, pitzinnos e imperadores. Sunt abbarradas prus de duamìgia annos interradas in su ludu e in s’abba cagente de sas bartzas sacras, e a pustis de unu traballu de iscavu cumentzadu in su 2019 sunt torrada a essire a campu a  San Casciano dei Babni in Toscana. 24 istàtuas in brunzu, chimbe de sas cales artas belle unu metru, totus intreas e in istadu de cunservatzione perfetu.

“Un’iscoberta chi at a torrare a iscrìere s’istòria e subra de sa cale sunt giai traballende prus de 60 espertos de totu su mundu”, at naradu in anteprima a s’Ansa s’archeòlogu Jacopo Tabolli, giòvanu dotzente de s’Universidade pro Istràngios de Siena, chi dae su 2019 ghiat su progetu cun sa cuntzessione de su ministeru de sa Cultura e s’amparu fintzas econòmicu de su piticu comunu.

Un’ascusòrgiu ùnicu a beru e de grandu valore, at sutaliniadu Tabolli, chi s’acumpàngiat a un’incredìbile cantidade de iscritziones in etruscu e in latinu e a su cale s’agiunghent mìgias de monedas ultres a una sèrie de ateretantas ofertas vegetales interessantes meda. Su ministru de sa Cultura Gennaro Sangiuliano at giai bisitadu su laboratòriu de restàuru chi dae pagu at acollidu sas istàtuas: “Un’agatamentu etzetzionale chi nos cunfirmat una bia de prus chi s’Itàlia est unu paisu fatu de ascusòrgios immensos e ùnicos. S’istratificatzione de diversas tziviltades est un’unicum de sa cultura italiana”.

“Progetu finantziadu cun s’Avisu Pùblicu IMPRENTAS annualidade 2021-2022”


© RIPRODUZIONE RISERVATAIn una publitzidade de sa famada abba fitzante San Pellegrino presentada dae s’atore americanu Tucci, protagonistas is malloreddus sardos

In una publitzidade de sa famada abba fitzante San Pellegrino presentada dae s’atore americanu Tucci, protagonistas is malloreddus sardos. In su vìdeu Stanley presentat unu  e su famadu semu de abba minerale naturale fritzante S.Pellegrino, ant creadu una sèrie de retzetas noas a nùmene  “Taste of Tucci”.

Su famadu  atore e regista istadunidensa, Stanley Tucci, cunsideradu unu de sos mègius artistas eclèticos de Hollywood, at presentadu una retzeta noa acanta is malloreddus sunt is protagonistas. Una bella publitzidade gratis pro sa Sardigna e pro is produtos suos.

In sa publitzidade Tucci tzèlebrat comente semper is orìgines italianas suas e sa passione manna sua pro sa coghina (at firmadu fintzas unos cantos libros de retzetas). S’annu coladu at fintzas ideadu e conduisu unu programma televisivu dedicadu a sa coghina italiana, andadu in unuda in is Istados Unidos a su cumintzu de s’annu chi at otentu una resessida manna meda a tretu de induire sa CNN a pònnere in cantiere una segunda istajone.

Ma in custas dies coladas, s’atore americanu at presentadu in su contu cosa sua de Instagram  unu de is pratos de isfestas: “Malloreddus con Salsiccia e Broccolini.

Sa retzeta si pòdere bìdere in unu vìdeu de su profilu suo, acanta at iscritu “Màndigu festivu acopiadu a una bibita fritzante e cumpangia òtima! Sunt custas cosas  chi rendet is vacàntzias gasi ispetziales in domo nostra”⠀

Stanley Tucci, mancari sa fama sua est un’òmine garbosu, disponìbile, cumpetente e apassionadu meda de coghina italiana. In sos Istados Unidos sa trasmissione est istada bida dae milliones de persones, a cales si nd’ant a agiùnghere medas  àteros cun sa missa in direta subra de su canale International. Pro sa Sardigna custa publitzidade est unu palcoscènicu istraordinàriu pro fàghere connòschere a su pùblicu internatzionale su bellu e su bonu de s’ìsula nostra”.

“Progetu finantziadu cun s’Avisu Pùblicu IMPRENTAS annualidade 2021-2022”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.