su-gazetinu,-mercuris-29-de-martzu-de-su-2023-–-linkoristano

Su Gazetinu, mèrcuris 29 de martzu de su 2023 – LinkOristano

Su Gazetinu, mèrcuris 29 de martzu de su 2023

Sa basìlica romànica de Santa Justa est sa prima crèsia in su mundu chi mustrat un’òpera non materiale. E s’autore non podiat èssere àteru si non s’artista Salvatore Garau, nàschidu pròpiu in cussa bidda. A s’òpera ddi narant “Cara de Deus” e dd’ant a allogare in su coro de sa basìlica fintzas a su 2028, paris cun un’àtera faina de Garau, sa pintura “Figuras santas rujas in su chelu de late”, una tela manna bogada dae sa filera “Pala de artare pro custu e pro àteros pianetas” de su 2018.

Cras s’artista at a presentare is òperas suas a su pùblicu paris cun su prèide, don Roberto Caria. S’apuntamentu est a is sete de merie.

Sa “Cara de Deus” est un’òpera chi, de cantu est simpre, lassat a su chi dda biet a buca aberta. “Su tìtulu isceti, una lughighedda branda e … in su muru àtera cosa peruna”, narat Salvatore Garau, “totu custas cosas sunt giai una presèntzia de importu”.

S’àtera òpera, “Figuras santas rujas in su chelu de late”, bogat una pregunta chi pertocat su mistèriu de su sagradu e de sa vida in àteros pianetas. S’artista rispondet a manera sua, pensende de nche portare a cussu mundu disconnotu una pala de artare de custa terra, pensada pro consigiare su mistèriu de su sagradu fintzas in àteros mundos.

Sa mustra dd’ant fata cun su patrotzìniu de s’Artzidiòtzesi de Aristanis e cun s’agiudu de sa parròchia de Santa Justa.

Salvatore Garau, me in is annos passados, aiat giai donadu s’arte cosa sua a sa bidda de Santa Justa. Sa coa de s’ambidda de Marte posta dòighi annos a oe in bia de Garibaldi, difatis, est sa sua. E no ant a istentare a cuncordare fintzas sa conca de s’ambidda, sìmbulu de Santa Justa.

In su 2021 s’artista aiat fatu àteras òperas non materiales chi at mustradu in giru peri su mundu, dae Milanu a New York. Un’iscultura chi non si biet, “S’òmine chi pensat”, s’agatat in Aristanis, in mesu de sa tunda chi ant fatu in pratza de sa Majoria.

Duos annos a como is òperas non materiales de Garau “Deo so” e “In dae in antis tuo”, ddas aiant bèndidas in s’asta, ingendrende unu dibatu biatzu in totu su mundu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *