su-gazetinu,-giobia-9-de-martzu-de-su-2023-–-linkoristano

Su Gazetinu, giòbia 9 de martzu de su 2023 – LinkOristano

Su Gazetinu, giòbia 9 de martzu de su 2023

Bìsitas oculìsticas gratis, lunis 13 e martis 14 de martzu, in sa sea de s’Unione de is tzurpos de Aristanis, in bia de Michele Pira. S’apuntamentu – cuncordadu in ocasione de sa chida mundiale de su glaucoma – at a èssere a merie, lunis cumentzende a ora de is bator e martis cumentzende a ora de is tres. In sa sea de s’Unione de is tzurpos ddoe ant a èssere duos mèigos oculistas chi in duas dies ant a bisitare fintzas a 20 persones in totu. Is prenotatziones si podent fàghere telefonende a s’Uici de Aristanis a is nùmeros 0783/73842 o 335/1855665.

Chida chi benit, in prus, s’Unione de is tzurpos at a èssere presente in pratza de Tzitade a mangianu, dae is noe oras a sa una, pro dare materiale de informu in una parada contivigiada dae is voluntàrios de su Servìtziu tzivile universale.

“Sa chida de preventzione de su glaucoma”, at naradu su presidente de s’Unione de is tzurpos de Aristanis, Leonardo Nurra, “dda cuncordat s’Agentzia internatzionale pro sa preventzione de is formas de tzurpìmene – IAPB Itàlia Onlus, chi traballat a manos de pare cun s’Uici e chi nos at ofertu sa possibilidade de propònnere is bìsitas gratis. Serbint pro fàghere a cumprèndere a sa gente chi cun su glaucoma non si brullat. Est una maladia farsa e perigulosa”.

Is bìsitas a in donu in programma pro chida chi benit ant a èssere una manera pro proare is aparitzos de s’ambulatòriu de bia de Michele Pira, chi dd’ant a abèrrere in beranu. Sa setzione aristanesa de s’Unione de is tzurpos at a èssere sa prima in Sardigna chi at a abèrrere unu tzentru pro is bìsitas oculìsticas.

“Inoghe”, at sighidu Nurra, “s’ant a pòdere fàghere bìsitas oculìsticas cumpletas. Sa gente ddas at a pòdere fàghere a bonu prètziu. No amus a istentare a tènnere fintzas unu campìmetru e unu autorefratòmetru. A pustis, s’ispera est sa de pòdere tènnere a disponimentu fintzas unu retinògrafu”.

Intra de is progetos de s’Unione de is tzurpos de Aristanis ddoe est fintzas s’incarreru de un’ambulatòriu oculìsticu mòbile, pro parare fronte a is bisòngios de is malàidos disàbiles.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *