su-gazetinu,-giobia-22-de-cabudanni-de-su-2022-–-linkoristano

Su Gazetinu, giòbia 22 de cabudanni de su 2022 – LinkOristano

Su Gazetinu, giòbia 22 de cabudanni de su 2022

Callentura de su Nilu – In provìntzia de Aristanis sunt in programma àteras passadas de meighina contras de sa tzìntzula, pro chircare de firmare s’isparghidura de sa Callentura de su Nilu. In is logos in ue nd’est essida a campu sa presèntzia de su virus de sa West Nile Disease sa Provìntzia – chi sighit cun is averiguamentos de sa situatzione – at incarreradu su protocollo prevìdidu dae su Pranu natzionale arbovirosi 2020-2025.

Ant programmadu is meighinaduras aèreas contras de sa tzìntzula manna me in is biddas e me in is periferias de is comunes de Boàtiri, Nurachi e Arriora.

E in custa ùrtima bidda, in ue in is dies passadas nd’est essidu a pìgiu un’impestu, s’at a cumentzare cras, dae mesunote a is bator de mangianu, cun sa prima meighinadura. In sa pròpia die, dae is bator de mangianu a is sete, is operajos ant a meighinare fintzas in Boàtiri, mentras sàbadu ant a èssere in Nurachi, dae is bator e mesu a is sete de mangianu.

Su sìndigu de Nurachi, Renzo Ponti, at naradu chi est una meighinadura de preventzione pro more de s’iscoberta de tzìntzula chi portat su virus. Sàbadu etotu ant fatu unu primu tratamentu domo cun domo in su bighinadu in ue ant agatadu sa tzìntzula impestada.

In s’ora de faghimentu de sa meighinadura tocat a lassare serradas ghennas e ventanas, a non s’agatare in foras cando ghetant sa meighina, a amparare animaleddos de domo, roba isparta e trastos chi diant pòdere impreare pipios e mannos, a non papare fruta o fogimenta in ue ddoe at arribadu meighina pro a su mancus ses dies, donende atentu, passadas is ses dies, a ddos issacuare bene.

Oe in die is persones chi nd’ant buscadu su virus de sa West Nile Disease in provìntzia de Aristanis sunt in totu sete: chimbe in Aristanis, una in Simaghis e una in Arriora.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.