su-casteddu-torrat-a-binchere-contra-sa-spal,-e-sighit-a-sonnare-sa-promovida-in-serie-a

Su Casteddu torrat a bìnchere contra sa Spal, e sighit a sonnare sa promóvida in Sèrie A

S’iscioperu de is benzinajos chi fiat declaradu dae su 24 sero a giòbia 26 de ghennàrgiu, est istadu frimadu  mércuris.

Is sindacaus de categoria ant cambiadu idea pro non fàghere dannu meda a is tzitadinos, in particolare a is automobilistas.

Pro ite diat àere istadu tropu a beru, abarrare serrados 48 oras de sighida, fintzas is autoservìtzios, in totu sa rete ordinària e in is autostradas, cun diferentziatzione orària intre rete ordinària e autostradale.

S’initziativa de is sindacados de is benzinajos fiat istada detzisa pro more chi su guvernu, imbetzes de abèrrere unu cunfrontu pro chistionare de is problemas beros de su setore, at sighidu a cuare is responsabilidades suas, faeddende de ‘trasparèntzia’ e ‘zonas de umbra’.

Tzertu, mancare s’iscioperu est brincadu, is benzinajos no ant ismentigadu ca pro more de custu modu de su guvernu est colada s’idea chi is benzinajos ant ispeculadu subra su prètziu de su carburante. Una cosa chi is siglas sindacales negadu semper cun fortza.

In riferimentu a custa protesta, sa presidente de su Consìgiu Giorgia Meloni, no at cambiadu idea, narende chi su guvernu no at mai pensadu de fàghere provedimentos pro incurpare sa categoria de is benzinajos, ma pro reconnòschere su balore de is gestores onestos. At agiuntu peri chi is controllos subra sa mèdia de su prètziu de su carburante no ant provadu chi is prètzios nche sunt essidos in s’àera e chi ddoe sunt istadas pagas ispeculatziones. Pro custu s’esecutivu no at a torrare in segus e at a poderare sa s’òbligu de publicare su prètziu mèdiu, definende•ddu una detzisione sàbia. Duncas candu at ischidu dae sa fine de s’iscioperu, est istada cuntenta meda e at abertu a unu cunfrontu nou cun is benzinajos.

Pro custa detzisione, at àpidu unu pesu manu sa proposta chi sa Codacons aiat presentadu un’espostu a sa magistradura contra sa serrada in is dies coladas, ipotizende su reatu de “interrutzione de servìtziu pùblicu”, ispiegadu chi sa s’interrutzione de su servìtziu pro 48 oras, fiat una cosa grave meda, chi non podiat èssere cunsideradu comente un’isciòperu de categoria ebbia.

De sa matessi idea Assoutenti, chi aiat pedidu a is prefeturas e a su Garante pro is isciòperos de blocare sa protesta pretzetende is benzinajos e oblighende is distribudores a abarrare abertos, pròpiu immoe diat èssere sitadu unu machine, cun tempus malu chi est corpende totu s’Itàlia.

Duncas, pro is duos assòtzios de is consumadores est andadu bene chi s’iscioperu no est lòmpidu a duas dies.

Amus a bìdere ita at a capitare in is chidas benentes.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *