iscioperu-de-is-benzinajos.-distribudores-serrados-dae-oe-|-vistanet

Isciòperu de is benzinajos. Distribudores serrados dae oe | Vistanet

Isciòperu de is benzinajos. Distribudores serrados dae custu sero finas a giòbia 26 de ghennàrgiu

Isciòperu de is benzinajos. Distribudores serrados dae custu sero finas a giòbia 26 de ghennàrgiu

Sa serrada est istada detzisa dae is organizatziones Faib, Fegica e Figisc-Anisa pro protestare contra su guvernu chi no at abertu unu cunfrontu lassende colare s’idea chi is gestores siant ispeculende a pitzu de su prètziu de su carburante.

Is rifornidores ant a abarrare serrados 48 oras de sighida, fintzas is autoservìtzios : dae custu merie, a cumentzare dae is 19 in totu sa rete ordinària e dae is 22 in is autostradas, finas a giòbia su 26 de ghennàrgiu – cun sa pròpiu diferentziatzione orària intre rete ordinària e autostradale -.

S’initziativa de is sindacados de is benzinajos est istada detzisa pro more chi su guvernu, imbetzes de abèrrere unu cunfrontu pro chistionare de is problemas beros de su setore, siat sighende a cuare is responsabilidades suas, faeddende de ‘trasparèntzia’ e ‘zonas de umbra’.

Faghende aici diat colare s’idea chi is benzinajos siant ispeculende subra su prètziu de su carburante, cosa chi is siglas sindacales negant cun fortza. A s’imbesse, su Codacons at fatu a ischire chi at a presentare un’espostu a sa magistradura contra sa serrada, ipotizende su reatu de “interrutzione de servìtziu pùblicu”.

S’assòtziu chi tutelat is consumadores at ispiegadu chi sa s’interrutzione de su servìtziu pro 48 oras, est una cosa grave meda, chi non podet èssere cunsideradu comente un’isciòperu de categoria ebbia, pro ite at a causare dannos mannos a is tzitadinos.

De sa matessi idea Assoutenti, chi pedit a is prefeturas e a su Garante pro is isciòperos de blocare sa protesta pretzetende is benzinajos e oblighende is distribudores a abarrare abertos. Difatis pro s’assòtziu de is consumadores sa detzisione de iscioperare pròpiu immoe est unu machine, cun tempus malu chi est corpende totu s’Itàlia e cun avisos de niadas chi interessant diversas regiones.

In riferimentu a custa protesta, sa presidente de su Consìgiu Giorgia Meloni, no at cambiadu idea, narende chi su guvernu no at mai pensadu de fàghere provedimentos pro incurpare sa categoria de is benzinajos, ma pro reconnòschere su balore de is gestores onestos. At agiuntu peri chi is controllos subra sa mèdia de su prètziu de su carburante no at iscoviadu no at provadu chi is prètzios nche sunt essidos in s’àera e chi ddoe sunt istadas pagas ispeculatziones. Pro custu s’esecutivu no at a torrare in segus e at a poderare sa s’òbligu de publicare su prètziu mèdiu, definende•ddu una detzisione sàbia.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casteddu-Cittadella 0-0: pro is ruju-blu unu puntu ebbia

A foras de domu is sardos e is vènetos ant paregiadu in s’ùrtima giorronada de Sèrie B.

Su Casteddu si depet cuntentare de unu puntu ebbia contra su Cittadella.

In s’ùrtima giorronada colada de su campionadu de Sèrie B, is sardos ghiados dae Claudio Ranieri ant paregiadu 0-0, a foras de domu, in s’Istàdiu Piercesare Tombolato.

Tzertu custu est unu resurtadu prus malu pro is casteddajos chi ant perdidu s’ocasione de iscalare sa classìfica, e in prus de s’àteru is vènetos chi sunt a coa meda de sa classìfica generale, sunt abarrados cun deghe giogadores a su comintzu de su segundu tempus. Duncas abisontzada a nd’aprofitare.

Is òmines de s’allenadore romanu ant chircadu sa rete de su vantàgiu dae is primos minutos de sa gara, ma ant agatadu su portiere de su Cittadella chi at fatu paradas bellas a beru.
Kastrati est istadu su protagonista mannu de sa partida e at sarbadu s’iscuadra sua una pariga de bortas. Duas bias, cun duas iscutas de conca de su giogadore ruju-blu Dossena, at bogadu is gol dae a intru de sa rete. Naramus chi sunt istados “miràculos” a beru.

Tzertu pro s’iscuadra sarda, una cosa est istada bona, no at pigadu gol pro sa de tres partida de sighidu. Ma is casteddajos ant a dèpere lòmpere a sa vìtoria a foras de is muros de s’Unipol Domus a lestru meda, chi ant a bòlere gherrare pro artziare in is positziones prus artas de sa classìfica de sa Sèrie B. Pro chircare de fàghere promòvere is sardos a su màssimu campionadu italianu .

Sa partida benente a Casteddu contra sa Spal de Daniele De Rossi at a èssere una gara istragosa meda pro is ruju-blu pro ite ant a giogare contra una iscuadras chi at bìnchidu duas chisas coladas contra sa Reggina, segunda in classifica in su campionadu.

Galu is sardos ant a parare fronte a is emilianos sena Pavoletti e seguramente a in antis in atacu at a falare sa còpia Lapadula e Griger. Pro su restu sa formatzione non diat dèpere cambiare meda in cumparàntzia dae s’ùrtimu disafiu.
Amus a bìdere chi custa chida ant a lòmpere àterus giogadores de su mercadu.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *