est-sardu-moreno-porcu-unu-de-sos-mastros-noos-de-ballando-sotto-le-stelle-|-vistanet

Est sardu Moreno Porcu unu de sos mastros noos de Ballando sotto le stelle | Vistanet

Stefano Nieddu, atleta ogistrinu de Tortolì, giai campione de su mundu in sa categoria -90kg e segundu assolutu in totu sas categorias, at detzìdidu chi at a leare parte a sos Europeos de Powerlifting chi s’ant a cumentzare su 17 de custu mese in Inghilterra. Si tratat de unu disafiu importante, ma tocat a subènnere chi pròpiu issu est su chi detenet su record pretzedente, ma pro custa marrania noa tenet bisòngiu de ampulare galu de prus su lìmite suo, mancari si tratet de una mesura chi nemos prima de issu aiat otentu in Sardigna.

Ùnicu de s’Ogiastra a rapresentante de sa Sardigna, Nieddu duncas dae su 17 de cabudanni at a èssere presente in su Stoke Madeville Stadium, in contea de su Buckinghamshire, pretzisamente in sa tzitade de Aylesbury -.

Nieddu duncas no at fatu mancu a tempus a torare dae is fèrias chi un deretura est dèpidu imbucare in palestra pro s’allenare pro leare parte a custa cumpetitzione. Sa cosa prus importante pro issu est a fàghere una bella gara e una bella figura in sa cumpetitzione, acanta giain ins 2019 in Polònia, fiat lòmpidu primu in s’ispetzializade deadlift (ampulamentu de su sacu dae terra) in sa categoria – 90 kg.

S’ogiastrinu in su maju de ocannu est resèssidu a ugualare su primadu europeu de ispetzializade in sa categoria sua , artziendelu dae 300 a 320 kg, in sa de tres artzidas in ocasione de sa gara natzionale (Federatzione wdfpf), in una tapa de su campionadu sardu.

Tocat a nàrrere chi sa làcana pretzedente fiat istada istabilida dae Nieddu etotu, ma cun custa marrania noa est preparendesi a artziare una mesura chi mai prima de issu un’atleta de s’Ìsula fiat resèssidu a ampulare. S’atleta s’allenat in sa palestra BeneFitness ASD de Tortuelie, est suportadu a livellu fìsicu e mentale dae s’allenadore Daniele Conchedda, chi est istadu comente sa manu de deus pro su crompimentu de custos incredìbiles resurtados. Nieddu est dae cando teniat 6 annos chi pràticat su Powerlifiting, un’isport basadu totu subra de sa fortza fìsica de s’indivìduu e subra de su megioru graduale de sas capatzidades de s’atleta.

“Progetto finanziato con l’Avviso Pubblico IMPRENTAS annualità 2021-2022”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.