coronavirus:-nessun-decesso-in-sardegna,-311-nuovi-positivi-nelle-ultime-24-ore-–-linkoristano

Coronavirus: nessun decesso in Sardegna, 311 nuovi positivi nelle ultime 24 ore – LinkOristano

Su Gazetinu, chenàbura 18 de onniasantu de su 2022

S’aviària ponet pistighìngiu fintzas in provìntzia de Aristanis – Su pugione agatadu mortu in s’istàniu de Crabas e resurtadu positivu a su virus de s’aviària ponet pistighìngiu fintzas in provìntzia de Aristanis.

Sa cunfirma chi siat aviària est arribada dae s’Istitutu zooprofilàticu de sa Sardigna, chi in is oras passadas at fatu a ischire su resurtadu de is averiguaduras fungudas fatas a s’animale mortu.

Est sa prima borta chi su virus essit a pìgiu in provìntzia, a pustis chi aiant iscobertu un’impestu – a primìtzios de su mese de onniasantu – intra de is pugiones de su Parcu de Monte Urpinu in Casteddu. Custu allarme nou, comente si siat, no at a portare a ochìere pugione perunu. Custa faina, difatis, no est prevìdida pro s’avifàuna areste, comente at naradu Antonio Montisci, diretore de su Servìtziu de Sanidade pùblica veterinària e Seguresa alimentare in sa Diretzione generale de sa Sanidade.

S’at a fàghere unu castiamentu passivu, campionende is pugiones mortos o sucurtos pro ite agatados in dificultade.

Montisci etotu at naradu chi su sistema de monitoràgiu afortiadu dd’ant a fàghere in unu tretu de deghe chilòmetros, a inghìriu a inghìriu de su logu in ue ant agatadu su pugione positivu. Custas averiguaduras ant a serbire pro cumprèndere si s’infetzione s’agatat in s’istàniu de Crabas isceti o si imbetzes s’aviària s’est isparta fintzas in is cussòrgias acanta. Su protocollu previdet de ochìere is animales isceti si s’infetzione virale arribat a is allevamentos intensivos. E, si acontesset custu, is pugiones chi sunt prus in arriscu sunt puddas, cabones e puddighinos, chi in provìntzia de Aristanis amegant de ddos pesare in unas cantas biddas.

S’arriscu pro s’òmine, imbetzes, est bassu. Montisci at regordadu chi is ùrtimos impestos chi ant iscobertu e chi ant cunfirmadu, in Ispagna, pertocant a duos dipendentes de sa sienda de pesamentu de puddas. Ambos duos, però, no ant presentadu sinnale perunu de sa maladia. In totu su mundu, dae su 2005 a oe, is impestos de aviària intra de s’òmine sunt istados apenas 850.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.