coronavirus:-34-positivi-in-piu-e-nessun-decesso-in-sardegna-nelle-ultime-24-ore-–-linkoristano

Coronavirus: 34 positivi in più e nessun decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore – LinkOristano

Su Gazetinu, lunis 3 de abrile de su 2023

Pasca Manna abbada? Est torradu su fritu, est torrada s’abba e est torrada fintzas sa nie in custu cumentzu de beranu in Sardigna, in ue totus isperant chi Pasca Manna e Pascueta siant assoladas. At a tocare a abetare ancoras una pariga de dies pro ddu cumprèndere, cunsideradu chi is previsiones de su tempus sèrias non podent andare tropu in dae in antis cun su tempus.

De seguru ddoe est chi su tempus malu at interessadu s’ìsula e chi, a su mancus fintzas a metade de chida, su chelu at a èssere annuadu. Apenas una pariga di dies a oe s’àera fiat beranile, cun temperaduras a subra de 22 grados. Ma in is ùrtimas 24 oras su termòmetru s’est abbassadu totu in una. In provìntzia de Nùgoro is temperaduras fiant acanta de zero. In is cùcuros de is montes ddoe at fatu fintzas carchi niada, ingendrende carchi dificultade pro passare in unas cantas bias.

Oe paret chi sa situatzione abarret sa pròpia. Is previsiones de su Servìtziu Mèteu de Arpas Sardigna agiudant a cumprèndere comente totu at a èssere su tempus in is primas dies de sa Chida Santa. S’àera at a èssere ancoras annuada, at a sighire a pròere (in carchi logu fintzas meda) e is temperaduras ant a èssere firmas pro su chi pertocat is mìnimas, mentras ant a èssere in crèschida lèbia is màssimas.

Cras, martis 4 de abrile, amus a bìere ancoras nues, abba e temporadas. Is temperaduras s’ant a torrare a abbassare.

Ma su chelu at a èssere in parte annuadu fintzas mèrcuris 5 e giòbia 6 de abrile. Mèrcuris is temperaduras ant a crèschere unu pagheddeddu, mentras pro giòbia si previdet imbetzes un’àteru abbassamentu. Su tempus, duncas, at a èssere pagu seguru fintzas a su bèsperu de Pasca Manna.

Is operadores turìsticos de sa Sardigna, chi medas torrant a abèrrere pròpiu in ocasione de Pasca Manna a pustis de sa firmada pro s’ierru, sunt unu pagu pistighingiados. S’abba, imbetzes, dd’agradessent is massajos. Su sartu, difatis, tenet bisòngiu de abba e s’ìndighe de proidura in custu cumentzu de annu puru est bassu meda.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *