agatat-e-torrat-assegnu-de-4-milliones-de-sa-haribo:-recumpensadu-cun-6-pachetes-de-caramellas-|-vistanet

Agatat e torrat assegnu de 4 milliones de sa Haribo: recumpensadu cun 6 pachetes de caramellas | Vistanet

Agatat e torrat assegnu de 4 milliones de sa Haribo: recumpensadu cun 6 pachetes de caramellas

“Su chi m’est bènnidu a conca deretu est ca lu devia torrare. Ma cando m’ant dadu is 6 pachetes apo pessadu chi fiat unu pagu tropu pagu” at natadu s’òmine chi de seguru s’isetaiat una recumpensa prus manna. S’azienda at

“Su chi m’est bènnidu a conca deretu est ca lu devia torrare. Ma cando m’ant dadu is 6 pachetes apo pessadu chi fiat unu pagu tropu pagu” at natadu s’òmine chi de seguru s’isetaiat una recumpensa prus manna. S’azienda at naradu però chi nemos diat àere pòdidu incassare cuss’assegnu e pro custu at imbiadu su pachete istandard de ringratziamentu.

Unu biagiadore tedescu at agatadu s’assegnu millionàriu e at iscobertu cun ispantu chi su destinatàriu fiat sa sotziedade Haribo, sa azienda nòdida de durches e caramellas.

S’episòdiu, contadu dae su diretu interessadu a su giornale tedescu Bild, est istadu cunfirmadu dae sa matessi azienda. S’agatamentu de s’assegnu a s’istatzione ferrovia de Francoforte, in Germània, ue s’òmine protagonista de s’istòria, identificadu petzi cun su nùmene de Anouar G, l’at notadu in unu de sos binàrios de su trenu mentras torraiat in domo a pustis de àere fatu bìsita a sa mama.

Anouar no at crètidu a sos ogros suos cando at bidu sa tzifra iscrita subra su billete, prus de 4 miliones e mesu de èuros. S’assegnu fiat istadu emìtidu dae unu grupu de supermercados locales pro pagare de sa mertze e fiat indiritzadu apuntu a  s’azienda famada Haribo, ma pro calicunu motivu calicunu l’aiat pèrdidu in istatzione.

S’òmine de 38 annos tando at pensadu in deretura de mutire sa dita Haribo pro los avèertere de su chi aiat in pessu agatadu. Mancu pro unu segundu at pensadu de si poderare su dinari. Sos responsàbiles de s’azienda,a pustis de sa cramada sua, l’ant torradu a mutire ma imbetzes de li pedire  s’assegnu, l’ant naradu de lu segare e de imbiare una fotografia comente proa.

Pro lu ringratziare, in fines, l’ant mandadu a domo un’iscàtula cun 6 iscatueleddas de sa caramellas Haribo, in diversos gustos e formados. “Apo pessadu chi esseret tropu pagu” at ammìtidu s’òmine chi s’isetaiat un’acumpensu prus generosu.

S’azienda però at nadu ca si trataiat de un’assegnu nominativu, nemos francu  s’azienda lu diat àere pòdidu incassare”.

 “Progetu finantziadu cun s’Avisu Pùblicu IMPRENTAS annualidade 2021-2022”


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.